سردبیرسهراب دهقانیان
سهراب دهقانیان

sohrabdehghanyan@yahoo.com

ابوالقاسم مقیمی حاجی
ابوالقاسم مقیمی حاجی

moghimihaji@chmail.ir

هیئت تحریریهحسن طارمی راد
حسن طارمی راد

h_taromi@yahoo.com

محمد باقر ملکیان
محمد باقر ملکیان

zekr.zekr@gmail.com

امیر غنوی
امیر غنوی

amir_ghanavi@yahoo.com

محمدکاظم رحمان ستایش
محمدکاظم رحمان ستایش

kr.setayesh@gmail.com

سید محمد جواد شبیری
سید محمد جواد شبیری

s.j.shobeiry@gmail.com

سید علیرضا حسینی شیرازی
سید علیرضا حسینی شیرازی

sahoseini14@gmail.com

ابوالقاسم مقیمی حاجی
ابوالقاسم مقیمی حاجی

moghimihaji@chmail.ir