نویسنده = سید محمد صادق رضوی
نسخه‌شناسی «کتاب الحجّ» معاویة بن عمار در پرتوی بخش‌هایی تازه‌یاب از آن

دوره 5، شماره 5، 1401، صفحه 69-110

سید محمد صادق رضوی؛ علی اکبر دهقانی اشکذری