موضوعات = بازخوانی مبانی رجالی دانشیان رجال
ارزش‌گذاری دلالی «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» در آوردگاه تعویض سند

دوره 5، شماره 5، 1401، صفحه 155-178

مسلم داوری دولت آبادی؛ قدم‌علی اسحاقیان؛ علی صفری


واکاوی مبانی و رویکردهای رجالی آیت الله میرزا جواد تبریزی

دوره 5، شماره 5، 1401، صفحه 179-200

مصطفی قدیم آبادی؛ مهدی غلامعلی


واکاوی مبانی و رویکردهای رجالی آیت‌الله هاشمی شاهرودی

دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 73-92

عباس خورشیدی فرد؛ مهدی غلامعلی


نگاهی دوباره به نظریۀ دلالت اکثار بر وثاقت

دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 113-134

سید علیرضا حسینی شیرازی؛ محمد حسن نحوی


دلالت منصب وکالت از معصوم بر وثاقت

دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 41-76

سید محمد جواد شبیری زنجانی