شناسنامه نشریه

شناسنامه علمی شماره

چکیده

سالنامه‌ علمی ـ تخصصی 
      سال اول، شماره 1، سال 1397
_______________
صاحب امتیاز: سیدعلی شبیری.
مدیر مسئول: سیدعلی شبیری.
سردبیر: ابوالقاسم مقیمی‌حاجی.
مدیر اجرایی: علی‌اکبر دهقانی.
هیئت تحریریه: محمد قائینی، محمد عندلیب، سیدمحمد شبیری، ابوالقاسم مقیمی‌حاجی، قدیرعلی شمس، سیدمحمدجواد شبیری، علی فاضلی‌هیدجی، سیدعلی‌رضا حسینی شیرازی‌.
ویراستار فارسی: علی میرآقا.
ویراستار عربی: خالد غفور.
چکیده عربی: ضیاء زهاوی.
چاپخانه: گلها (قم).
آدرس: قم، خیابان شهدا (صفائیه)، کوچه 19، بن‌بست ناصر، پلاک 22، مدرسه فقهی امام محمدباقر علیه السلام.
تلفن دفتر مجله: 37744575 - 025
آدرس اینترنتی:taejtehad.mfeb.ir
پست الکترونیک: taejtehad@mfeb.ir

عنوان مقاله [العربیة]

شناسنامه

چکیده [العربیة]

سالنامه‌ علمی ـ تخصصی 
      سال اول، شماره 1، سال 1397
_______________
صاحب امتیاز: سیدعلی شبیری.
مدیر مسئول: سیدعلی شبیری.
سردبیر: ابوالقاسم مقیمی‌حاجی.
مدیر اجرایی: علی‌اکبر دهقانی.
هیئت تحریریه: محمد قائینی، محمد عندلیب، سیدمحمد شبیری، ابوالقاسم مقیمی‌حاجی، قدیرعلی شمس، سیدمحمدجواد شبیری، علی فاضلی‌هیدجی، سیدعلی‌رضا حسینی شیرازی‌.
ویراستار فارسی: علی میرآقا.
ویراستار عربی: خالد غفور.
چکیده عربی: ضیاء زهاوی.
چاپخانه: گلها (قم).
آدرس: قم، خیابان شهدا (صفائیه)، کوچه 19، بن‌بست ناصر، پلاک 22، مدرسه فقهی امام محمدباقر علیه السلام.
تلفن دفتر مجله: 37744575 - 025
آدرس اینترنتی:taejtehad.mfeb.ir
پست الکترونیک: taejtehad@mfeb.ir