اهداف و چشم انداز

توجه به رسانه‌های جدید از همان ابتدا مورد عنایت فقها و علمای شیعه قرار گرفته است و رونق تاریخی انتشار نشریات حوزوی نجف در عصر مشروطه، نمونه دیرین و جدی این رویکرد زیرکانه است؛ اما به نظر می‌رسد که به نسبت سرمایه اجتماعی و فرصت تاریخی بزرگی که در نیم قرن گذشته در اختیار حوزه‌های علمیه قرار گرفته است، استفاده از رسانه‌های گوناگون با کاستی‌های جدی همراه بوده است.

در این میان برقراری ارتباط مستمر میان طلاب محقق و مدقق با رسانه‌ها برای انتقال آگاهی‌ها و آموزه‌های دینی دقیق و محققانه به توده‌های مختلف مردم از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. مؤسسات و مدارس تخصصی حوزوی که محل تعلیم و تربیت این بخش اثرگذار حوزوی است با آشنا کردن این طلاب با زبان و شیوه رسانه‌های حرفه‌ای می‌تواند گامی مهم در راستای رسالت قرآنی «انذار» که حاصل تفقه است بردارد.

مدرسه فقهی حضرت امام محمدباقر علیه السلام که سال‌هاست به تربیت فقهاء و محققین حوزوی اهتمام دارد؛ با انتشار نشریه‌های «تا اجتهاد» و «پژوهش‌نامه اصول فقه اسلامی» و «پژوهش‌های رجالی» در زمینه فقه و اصول و رجال کوشیده است که چنین امر خطیری را سامان دهد. امیدواریم این نشریات بتواند زبان گویا و صالح نسلی باشد که می‌کوشد زمانه خود را بر مبنای عقلانیت اجتهادی منبعث از مبانی مکتب قرآنی اهل بیت علیهم السلام بسازد.