فرایند پذیرش مقالات

فرآیند پذیرش و بررسی مقاله

1.  ثبت نام اولیه توسط نویسنده در سامانه و بارگذاری فایل مقاله، چکیده عربی مقاله، فایل تبیین پیشینه و نوآوری مقاله، فایل تعهدنامه (مبنی براینکه مقاله در مجله دیگری تحت بررسی نیست و تا تعیین تکلیف آن در این مجله به مجله دیگری ارسال نخواهد شد و نویسنده موظف است در فرصت تعیین شده اصلاحات را اعمال نماید وگرنه ضامن هزینه ها خواهد بود.) انجام می گیرد.

2. بررسی مقاله ظرف سه روز کاری توسط سردبیر یا کارشناس مجله انجام می­گیرد. در صورتی که مقاله مطابق شیوه نامه مجله باشد برای بررسی و تعیین یکی از اعضای هیئت تحریریه به سردبیر ارجاع می شود. در غیر این صورت، مقاله برای آماده سازی به نگارنده عودت داده می شود.

3.  ارجاع مقاله از طریق سامانه توسط سردبیر به عضو هیات تحریریه مرتبط (دبیر تخصصی) با موضوع مقاله

4.  در صورت مناسب بودن سطح کلی مقاله با اهداف مجله، مقاله از طریق سامانه توسط  دبیر تخصصی به داوران ارجاع می شود. لازم به ذکر است در همین مرحله و بسته به ارزیابی دبیر تخصصی، ممکن است در همین مرحله مقاله فاقد کیفیت لازم تشخیص داده و یا برای اصلاحات به نگارنده عودت داده شود.

5.  ارزیابی مقاله توسط داوران و دریافت نتایج داوری آنها از طریق سامانه.

6. سامانه، دبیر تخصصی را از دریافت نظر داوران مطلع می‌کند. پس از بررسی توسط دبیر تخصصی، نظرات داوران برای نگارنده از طریق سامانه ارسال می شود و درخواست می شود که همراه نسخه اصلاح شده مقاله که تغییرات انجام شده روی آن نمایان باشد یک فهرست از تغییرات کلی انجام شده توسط نگارنده در سامانه بارگذاری شود.

7.  سامانه، دبیر تخصصی را از دریافت نسخه اصلاح شده مقاله مطلع می نماید. پس از بررسی و تایید دبیر تخصصی، مقاله از طریق سامانه برای داوران ارسال می شود.

8.  پس از تایید مقاله توسط داوران و تایید دبیر تخصصی، سردبیر از طریق سامانه مطلع می شود.

9.  پذیرش مقاله از طریق سامانه توسط سردبیر به نگارنده اعلام می شود.

10.  مقاله برای انجام ویراستاری فارسی و عربی ارسال می شود و سپس صفحه آرایی می شود. مدیر داخلی مجله مسئولیت نظارت بر حسن انجام کار این بند را به عهده دارد. پس از انجام ویراستاری و صفحه آرایی، مقاله برای تایید به سردبیر و مدیر مسئول مجله ارسال می شود. در نهایت قبل از چاپ و قراردادن مقاله در سامانه مجله، لازم است نگارنده نسخه نهایی را تایید نماید.