شناسنامه

شناسنامه علمی شماره

چکیده

سالنامۀ‌ علمی ـ تخصصی
سال دوم، شمارۀ 2، سال 1398
___________________
صاحب امتیاز: سیدعلی شبیری.
مدیر مسئول: سیدعلی شبیری.
سردبیر: ابوالقاسم مقیمی‌حاجی.
مدیر اجرایی: علی‌اکبر دهقانی‌اشکذری.
هیئت تحریریه: سیدمحمد شبیری، سیدمحمدجواد شبیری، ابوالقاسم مقیمی‌حاجی، سیدعلی‌رضا حسینی‌شیرازی، اکبر ترابی شهرضایی، امیر غنوی، محمدکاظم رحمان‌ستایش.
آدرس: قم، خیابان شهدا (صفائیه)، کوچه 19، بن‌بست ناصر، پلاک 22، مدرسه فقهی امام محمد باقر7.
تلفن دفتر مجله: 37744575 - 025
آدرس اینترنتی: rejal.mfeb.ir
پست الکترونیک: mrejal@chmail.ir

عنوان مقاله [العربیة]

شناسنامه

چکیده [العربیة]

سالنامۀ‌ علمی ـ تخصصی
سال دوم، شمارۀ 2، سال 1398
___________________
صاحب امتیاز: سیدعلی شبیری.
مدیر مسئول: سیدعلی شبیری.
سردبیر: ابوالقاسم مقیمی‌حاجی.
مدیر اجرایی: علی‌اکبر دهقانی‌اشکذری.
هیئت تحریریه: سیدمحمد شبیری، سیدمحمدجواد شبیری، ابوالقاسم مقیمی‌حاجی، سیدعلی‌رضا حسینی‌شیرازی، اکبر ترابی شهرضایی، امیر غنوی، محمدکاظم رحمان‌ستایش.
آدرس: قم، خیابان شهدا (صفائیه)، کوچه 19، بن‌بست ناصر، پلاک 22، مدرسه فقهی امام محمد باقر7.
تلفن دفتر مجله: 37744575 - 025
آدرس اینترنتی: rejal.mfeb.ir
پست الکترونیک: mrejal@chmail.ir