پیشفرض‌های تحلیل توصیفات رجالی؛مطالعۀ موردی اعتبار کافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس حوزه علمیه قم

2 دانش‌آموختۀ سطح چهار و پژوهشگر حوزۀ علمیۀ مشهد.

چکیده

محمدبن‌یعقوب کلینی یکی از نام‌آورترین محدثان شیعه و کتاب وی، «کافی» از مهم‌ترین نگاشته‌های حدیثی است. راهیابی روایات راویان ضعیف به این کتاب به‌ویژه در مباحث پیراامامتی بخشی از این دست آموزه‌ها را مورد تردید یا انکار قرار داده است. بازخوانی دقیق مفهوم «وثاقت» از نگاه دانشمندان رجالی شیعه به روشنی حکایت از آن دارد که کافی و داده‌های حدیثی آن در مجموع، از دیدگاه نجاشی و دیگر دانشیان رجال معتبر است. این حقیقت با توجه به واژگان توصیفی به کار رفته دربارۀ کلینی به همراه در نظر داشتن شاخص‌های تأثیرگذار در مفهوم‌گیری از این واژگان، تأکید بیشتری می‌یابد. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی تلاش شده اعتبار و استحکام همه جانبۀ کتاب کافی به گونه‌ای روشن ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

إفتراضات تحلیل التوصیفات الرجالیة دراسة الحالة لتقییم کتاب الکافی

نویسندگان [العربیة]

  • سید علیرضا حسینی شیرازی 1
  • عباس مفید 2
1 مدرس حوزه علمیه قم
2 دانش‌آموختۀ سطح چهار و پژوهشگر حوزۀ علمیۀ مشهد.
چکیده [العربیة]

یعتبر محمد‌بن‌یعقوب الکلینی واحد من أکثر محدثی الشیعة شهرة وکتابه الموسوم «بالکافی» هو من أهمّ الکتب التی تمّ تألیفها فی موضوع الحدیث ولعلّ دخول الروایات الواردة عن الرواة الضعفاء فی هذا الکتاب لاسیّما فی البحوث التی تدور حول الإمامة هو الذی جعل تلک التعالیم فی دائرة الشک والإنکار. ولاشک من خلال  القراءة الدقیقة والتمعّن فی مفهوم «الوثاقة» من منظار علماء الشیعة الرجالیین یتضح بأن الکافی و روایاته من حیث المجموع معتبرة من وجهة نظر النجاشی وسائر علماء الرجال. وبالطبع فإن هذه الحقیقة تتأکد أکثر وذلک نظراً للمصطلح الوصفی الذی تمّ استعماله للکلینی بالتزامن مع الأخذ بنظر الاعتبار للمؤشرات المؤثرة فی استنباط المفهوم والتصور من هذه المصطلحات. وقد جرت کتابة هذه الدراسة بأسلوب توصیفی – تحلیلی والسعی فیها إلى إرائة اعتبار واستحکام  کتاب الکافی بکل جوانبه وأبعاده بشکل واضح وشفاف.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الکلینی
  • الکافی
  • التوثیق
  • اعتبار الکتاب
  • الآراء الرجالیة