اعضای هیات تحریریه

سردبیر

ابوالقاسم مقیمی حاجی

فقه و اصول ، کلام ، علوم حدیث مدیر گروه فقه عبادی دانشنامه قرآن شناسی

moghimihajimfeb.ir

مدیر مسئول

سید علی شبیری زنجانی

حقوق و علوم سیاسی مدیر مدرسه عالی فقهی امام محمدباقرعلیه السلام

taejtehadmfeb.ir

اعضای هیات تحریریه

سیدمحمدجواد شبیری

فقه و اصول، رجال مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و مدرس خارج رجال

s.j.shobeirygmail.com

ابوالقاسم مقیمی‌حاجی

فقه و اصول ، کلام ، علوم حدیث مدیر گروه فقه عبادی دانشنامه قرآن شناسی

moghimihajimfeb.ir

محمدکاظم رحمان‌ستایش

رجال تخصصی، علوم حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث

kr.setayeshgmail.com

امیر غنوی

نظام اخلاق اسلامی دانشیار گروه اخلاق پژوهشکده نظام‌های اسلامی

amir_ghanaviyahoo.com

حسن طارمی

تاریخ علم عضو هیئت علمی بنیاد دایره المعارف اسلامی

h_taromiyahoo.com

رضا مختاری

کتاب شناسی مدیر مؤسسه کتابشناسی شیعه

infoal-athar.ir

سیدعلی‌رضا حسینی‌شیرازی

رجال مدرس مرکز تخصصی علوم حدیث حوزۀ علمیۀ قم

sahoseini14gmail.com

محمدباقر ملکیان

رجال پژوهشگر حوزه رجال

zekr.zekrgmail.com

مدیر علمی و اجرایی

علی اکبر دهقانی اشکذری

فقه و اصول مدرس حوزه علمیه

ali21333yahoo.com
0009-0002-4326-7779