شناسنامه شماره

شناسنامه علمی شماره

چکیده

صاحب امتیاز: سیدعلی شبیری.
مدیر مسئول: سیدعلی شبیری.
سردبیر: ابوالقاسم مقیمی‌حاجی.
مدیر اجرایی: علی‌اکبر دهقانی‌اشکذری.
هیئت تحریریه: سیدمحمدجواد شبیری، ابوالقاسم مقیمی‌حاجی، سیدعلی‌رضا حسینی‌شیرازی، امیر غنوی، محمدکاظم رحمان‌ستایش، حسن طارمی، رضا مختاری، محمدباقر ملکیان.
آدرس: قم، خیابان معلم، کوچۀ 21، پلاک 311، مدرسۀ فقهی امام محمدباقر7، طبقۀ دوم، کدپستی 3715799348.
 
آدرس اینترنتی: rejal.mfeb.ir
پست الکترونیک: mrejal@chmail.ir

عنوان مقاله [العربیة]

شناسنامه

چکیده [العربیة]

صاحب امتیاز: سیدعلی شبیری.
مدیر مسئول: سیدعلی شبیری.
سردبیر: ابوالقاسم مقیمی‌حاجی.
مدیر اجرایی: علی‌اکبر دهقانی‌اشکذری.
هیئت تحریریه: سیدمحمدجواد شبیری، ابوالقاسم مقیمی‌حاجی، سیدعلی‌رضا حسینی‌شیرازی، امیر غنوی، محمدکاظم رحمان‌ستایش، حسن طارمی، رضا مختاری، محمدباقر ملکیان.
آدرس: قم، خیابان معلم، کوچۀ 21، پلاک 311، مدرسۀ فقهی امام محمدباقر7، طبقۀ دوم، کدپستی 3715799348.
 
آدرس اینترنتی: rejal.mfeb.ir
پست الکترونیک: mrejal@chmail.ir