دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1-226 
نگاهی دوباره به نظریۀ دلالت اکثار بر وثاقت

صفحه 113-134

سید علیرضا حسینی شیرازی؛ محمد حسن نحوی